Gebruiks voorwaarden

Inleiding

Deze gebruiksvoorwaarden vormen de contractuele afspraken tussen de gebruiker en de dienstverlener, Beyond Ordering.

Door zich als Gebruiker te registreren via de registratiepagina, stemt de Gebruiker uitdrukkelijk in met de huidige Gebruiksvoorwaarden en verbindt hij zich ertoe deze na te leven.

Artikel 1: Definities

 1. Bestelplatform: door de Dienstverlener ontwikkelde software “Wat Drink Je?”, die de Gebruiker in staat stelt Klanten producten aan te bieden via een digitaal bestelplatform en waarbij de bestelling optioneel kan worden betaald via een Betalingsprovider.
 2. Betalingsdienstaanbieder: een door de Dienstaanbieder gekozen externe onderneming die de betaling van de Transacties verwerkt.
 3. Betaalwijze: de wijze waarop een Klant Gebruiker wenst te betalen voor de geleverde of te leveren goederen of diensten.
 4. Inhoud: de inhoud van de https://beyondordering.com website en het bestelplatform
 5. Dashboard: een webpagina die door de Dienstverlener aan de Gebruiker ter beschikking wordt gesteld door middel van een toegangscode, waarin de door de Omgeving geregistreerde gegevens over historische transacties door de Gebruiker kunnen worden geraadpleegd en waarin de Gebruiker ook wijzigingen kan aanbrengen in zijn Producten, Verkoopprijs of BTW-code
 6. Dienstverlener: de dienstverlener bekend onder de commerciële naam “Wat Drink Je?”, met de bedrijfsnaam “Beyond Ordering”, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 255 te 9090 Melle, België, en ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0760305893.
 7. Dienstverlening: de levering door de Dienstverlener van het Bestelplatform en aanverwante diensten in overeenstemming met een van de Dienstformules.
 8. Foutmelding: een foutmelding die inhoudt dat het bestelplatform niet kan worden gebruikt op de wijze zoals bedoeld in deze gebruiksvoorwaarden.
 9. Gebruiker: elke rechtspersoon, onderneming of feitelijke vereniging die zich op het bestelplatform heeft geregistreerd.
 10. Gebruiksvoorwaarden: de onderhavige gebruiksvoorwaarden met inbegrip van alle bijlagen daarbij.
 11. Gebruikersvergoeding: de vergoeding die door de Dienstverlener aan de Gebruiker in rekening wordt gebracht voor het gebruik van het Bestelplatform en de Dienst.
 12. Klant: een persoon/bezoeker van de Gebruiker die overgaat tot aankoop van een Product via de Omgeving.
 13. Kosten per Transactie: de kosten die door de Gebruiker per Transactie moeten worden betaald. De betaalde vergoeding geldt alleen voor bestellingen die via het bestelplatform worden geplaatst.
 14. Omgeving: de website watdrinkje.be en het bestelplatform.
 15. Oplossing: een remedie of alternatieve werkwijze nadat de Dienstverlener een Foutmelding heeft ontvangen en bevestigd, zodanig dat het Bestelplatform de met de Gebruiker overeengekomen functionaliteit levert.
 16. Partij(en): de Gebruiker en/of de Dienstverlener.
 17. Persoonsgegevens: alle gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 18. Prijslijst: de prijslijst die is ingevoerd in het bestelplatform en die alle producten bevat die de gebruiker via de bestelmodule wenst aan te bieden, tegen de door de gebruiker voor die producten opgegeven verkoopprijs.
 19. Producten: producten die door de Gebruiker in de Omgeving aan de Klant worden aangeboden.
 20. Dienstplan(nen): de verschillende dienstverleningsniveaus zoals hierin beschreven.
 21. Storing: een onaangekondigde onderbreking of onbedoelde wijziging in de werking van het bestelplatform die tot gevolg heeft dat het bestelplatform niet de met de Gebruiker overeengekomen functionaliteit levert.
 22. Verkoopprijs: prijs inclusief BTW en eventuele andere van toepassing zijnde overheidsbedragen die door Gebruiker aan de Klant in rekening worden gebracht.
 23. Transactie: transactie tussen de Klant en de Gebruiker voor een bestelling die via het Bestelplatform binnen de Omgeving wordt geplaatst.

Artikel 2: De Dienst

De Dienst stelt de Gebruiker in staat om bestellingen van zijn Klanten te aanvaarden via het Bestelplatform in de Omgeving. De inhoud van de Dienst is afhankelijk van het geselecteerde Service Plan, zoals beschreven via deze link.

De bestelling van de Klant wordt via de Omgeving aan de Gebruiker doorgegeven. In geen geval zal de Dienstverlener aansprakelijk zijn voor de Producten die via de Omgeving worden gekocht. De Klant gaat, door het plaatsen van een bestelling in de Omgeving, rechtstreeks een overeenkomst aan met de Gebruiker voor de levering van het door de Klant geselecteerde Product. De Gebruiker erkent dat hij de volledige en exclusieve aansprakelijkheid draagt voor de geleverde Producten.

De volgende elementen maken geen deel uit van de Dienst: alle systemen en functionaliteiten die de Gebruiker of de Klant gebruikt om in te loggen op het bestelplatform of om een bestelling door te geven, aan te vragen, af te drukken, te betalen, enz.

De Omgeving wordt verstrekt “zoals zij is”, zonder enige garantie, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties van geschiktheid voor een bepaald doel, garantie dat de in de Omgeving vervatte functionaliteit voldoet aan de vereisten van de Gebruiker of de Klant.

Artikel 3: Opening van een rekening en het proces van registratie als Gebruiker

Elke potentiële Gebruiker moet een account aanmaken voordat hij Producten kan aanbieden en verkopen.

Een potentiële Gebruiker komt als Gebruiker in aanmerking wanneer hij aan de volgende cumulatieve voorwaarden heeft voldaan:

 • hij/zij moet, indien vereist, een inschrijving hebben in de Kruispuntbank van Ondernemingen;
 • hij/zij moet een BTW-nummer hebben, indien vereist;
 • hij/zij moet beschikken over een Belgisch bankrekeningnummer en dit meedelen aan de Dienstverlener;
 • hij/zij moet akkoord gaan met de Gebruiksvoorwaarden; en
 • om een goedgekeurde rekening te hebben.

 

Indien de potentiële gebruiker aan bovenstaande cumulatieve voorwaarden voldoet, zal de dienstverlener een beslissing nemen over het al dan niet aanvaarden van de registratie als gebruiker. De registratie kan zonder opgaaf van redenen worden geweigerd, zelfs indien de potentiële gebruiker aan de bovengenoemde cumulatieve voorwaarden blijkt te voldoen.

De dienstverlener kan naast de bovengenoemde voorwaarden aanvullende eisen stellen.

Na voornoemde aanvaarding door de Dienstverlener is de Gebruiker gerechtigd Producten aan te bieden in de Omgeving in overeenstemming met deze Gebruikersvoorwaarden.

De gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van het bestelplatform en voor degenen die zich toegang verschaffen tot het Dashboard.

De Dienstverlener heeft te allen tijde het recht om het gebruik van de account door de Gebruiker op te schorten, ook wanneer de Gebruiker zijn betalingsverplichting jegens de Dienstverlener niet is nagekomen.

De Gebruiker is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in zijn account.

Artikel 4: Artikelen en verboden activiteiten

De Gebruiker mag alleen Producten aanbieden via het Bestelplatform in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen voor dergelijke Producten. De Gebruiker garandeert dat de aangeboden Producten geen lasterlijk, smadelijk, obsceen, pornografisch of blasfemisch materiaal of uitdrukkingen bevatten. Verder garandeert Gebruiker ook dat hij geen Producten aanbiedt die verboden zijn, verboden voor bepaalde personen of die een risico (kunnen) vormen voor de reputatie van de Dienstverlener, zoals geneesmiddelen, illegale of gestolen Producten, kansspelen, verdovende middelen en voedingssupplementen. De Dienstverlener mag deze lijst te allen tijde wijzigen en/of activiteiten verwijderen of toevoegen. De Gebruiker mag geen Producten aanbieden die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Indien de Dienstverlener de verkoop van deze verboden Producten constateert, kan de Dienstverlener overgaan tot onmiddellijke opschorting of beëindiging van de Diensten, zonder voorafgaande kennisgeving of gerechtelijke tussenkomst. 

Artikel 5: Klantrelatie

Indien een Afnemer overgaat tot de aankoop van een Product dat door de Gebruiker via het Bestelplatform wordt aangeboden, komt er een rechtstreekse verkoop tot stand tussen de Gebruiker en de Afnemer.

De Gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de Dienstverlener geen partij is of zal zijn bij deze verkoop.

De Gebruiker is voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor de correcte uitvoering en naleving van de verkoop. De Gebruiker vrijwaart de Dienstverlener tegen elke aansprakelijkheidsclaim die door een Afnemer tegen de Dienstverlener wordt ingediend, als gevolg van of verband houdend met het gebruik van het Bestelplatform en/of het sluiten en/of uitvoeren van de verkoop.

De Gebruiker is verantwoordelijk voor het openen en sluiten van het Bestelplatform.

De Gebruiker is verantwoordelijk voor het leiden van de Klant naar de juiste bestelmodule behorende bij zijn bedrijf. Dit kan door middel van een affichering, te downloaden op zijn Dashboard met of zonder QR code.

Artikel 6: Betalingen

De Gebruiker zal de aangekochte credits aan de Dienstverlener betalen. De Gebruiker zal de status van de aangekochte credits kunnen raadplegen.

Dienstvergoedingen in verband met bepaalde Dienstformules worden maandelijks door de Dienstverlener gefactureerd en vervallen 30 dagen na de factuurdatum.

Voor transacties die via een Betalingsprovider worden verricht, gelden de algemene voorwaarden van de Betalingsprovider.

De Gebruiker is verantwoordelijk voor het betalen van de overeengekomen transactiekosten aan de Betalingsprovider. De Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor (technische) storingen bij de Betaalprovider.

De verkoopprijs per product die de Gebruiker via het Bestelplatform aanbiedt, dient gelijk te zijn aan de Verkoopprijs die de Gebruiker vermeldt in zijn prijslijst die in de horecagelegenheid of op het evenement aanwezig is, of die vermeld staat op de verplichte prijslijsten in geval van mobiele verkoop. De Gebruiker staat in voor de naleving van alle wettelijke bepalingen betreffende prijs, prijsstelling en prijsetikettering.

Artikel 7: Bestelplatform en prijslijst

De Gebruiker is verantwoordelijk voor het correct invullen van de Prijslijst in het Bestelplatform, tenzij anders overeengekomen. Indien de Prijslijst door de Dienstverlener is ingevoegd of geüpload, verbindt de Gebruiker zich ertoe deze vóór gebruik te controleren en naar behoren te kennen.

De Gebruiker is verantwoordelijk voor het voorraadbeheer van de aangeboden Producten.

De Gebruiker dient over de nodige infrastructuur te beschikken om via het internet in te loggen en aldaar de door de Afnemer via het Bestelplatform geplaatste bestellingen op te volgen en af te handelen.

Het Bestelplatform en de Dienst vormen geen geregistreerd POS-systeem. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de nodige maatregelen te treffen om te voldoen aan de wettelijke bepalingen betreffende het geregistreerde POS-systeem.

Artikel 8: Voucher-functionaliteit

De Gebruiker kan aan bepaalde Klanten een bepaald bedrag ter beschikking (laten) stellen voor de aankoop van Producten via de Omgeving en de Dienstverlener zal hiertoe de mogelijkheid bieden via de Omgeving door middel van een specifiek gecreëerde QR-code en webpagina.

Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker (of derde partij waarmee de Gebruiker samenwerkt) om de informatie betreffende de QR code en de specifieke webpagina met de Klant te delen. De Dienstverlener draagt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de manier waarop de Gebruiker de aangemaakte vouchers beheert, de manier waarop de betreffende QR-code en specifieke webpagina met de Klant wordt gedeeld, noch voor de manier waarop de Klant er gebruik van maakt.

Artikel 9: Beveiliging en maatregelen tegen fraude en oneigenlijk gebruik

De Dienstverlener heeft het recht de overeenkomst met de Gebruiker te beëindigen, de Dienst stop te zetten en het Bestelplatform te blokkeren in geval van (een vermoeden van) fraude of oneigenlijk gebruik of indien er aanwijzingen zijn van fraude of oneigenlijk gebruik en/of situaties die nader onderzoek vereisen. De Gebruiker zal hiervan per e-mail of telefonisch op de hoogte worden gesteld, tenzij een dergelijke kennisgeving in het kader van het onderzoek niet wenselijk wordt geacht. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor eventuele schade die als gevolg hiervan wordt geleden.

De Service Provider kan beveiligingsprocedures en -maatregelen aanbieden of voorstellen, met als doel het terugdringen van fraude en oneigenlijk gebruik. Deze procedures en maatregelen kunnen processen of systemen omvatten die door de Dienstverlener of door derden zijn ontwikkeld, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het invoeren van zogenaamde authenticatie voor het inloggen op het Dashboard. De Gebruiker stemt ermee in deze procedures en maatregelen te beoordelen en te kiezen wat voor zijn activiteiten passend is om de Gebruiker te beschermen tegen ongeautoriseerde transacties en, indien nodig, gebruik te maken van aanvullende procedures en systemen die niet door de Service Provider worden geleverd.

Artikel 10: Gebruik van inhoud en vertrouwelijkheid

De Gebruiker verwerft enkel het niet-exclusieve niet-overdraagbare recht om de Inhoud te gebruiken tijdens de duur van de Dienst, in overeenstemming met deze Gebruikersvoorwaarden en uitsluitend met het oog op verkoop via de Omgeving. Daarbij dient de Gebruiker alle van de Dienstverlener verkregen gegevens en instructies onmiddellijk op te volgen.

De Gebruiker en de Dienstverlener hebben het recht vertrouwelijke informatie van de andere partij bekend te maken of te overhandigen aan de bevoegde autoriteiten, in gevallen waarin zij daartoe verplicht zijn op grond van de toepasselijke wettelijke voorschriften.

De Dienstverlener is gerechtigd informatie (waaronder vertrouwelijke informatie) te verstrekken aan de Betaalprovider, aan een tussenpersoon en/of een financiële instelling en/of op verzoek van laatstgenoemde in geval van (een vermoeden van) frauduleus gebruik van de Omgeving.

Artikel 11: Ondersteuning

Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om adequaat uitgeruste en voldoende robuuste Klantenondersteuning (eerstelijnsondersteuning) te bieden voor de aangekochte Diensten in de context van zijn eigen dienstenaanbod. In geen geval, tenzij anders overeengekomen, levert de Dienstverlener rechtstreeks diensten aan de Klanten.

De Dienstverlener kan door de Gebruiker worden gecontacteerd (tweedelijnsondersteuning) per e-mail, Whatsapp of telefoon, overeenkomstig het toepasselijke Service Plan.

Artikel 12: Privacy- en cookiebeleid

De Privacyverklaring van de Dienstverlener is van toepassing op de verwerking van Persoonsgegevens van Gebruikers en Klanten die gebruik maken van de Omgeving en wordt door de Gebruiker aanvaard door het aangaan van een Dienst.

De Dienstverlener is verantwoordelijk voor de verwerking van Persoonsgegevens.

De Dienstverlener zal derhalve de Algemene Verordening Gegevensbescherming naleven met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens.

Aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden houdt in dat de Gebruiker de Dienstverlener toestemming verleent om de Persoonsgegevens van de Gebruiker te verwerken.

Het privacybeleid kan worden geraadpleegd via deze link. Het Cookiebeleid kan worden geraadpleegd op de Omgeving zelf.

Artikel 13 : Intellectuele-eigendomsrechten

De Dienstverlener verkrijgt het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om de handelsnaam van de Gebruiker te gebruiken en te vermelden in zijn communicatie en reclame, zolang de Gebruiker Producten aanbiedt via de bestelmodule in de Omgeving.

De Gebruiker erkent dat alle (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de Omgeving, de Content, de vormgeving, de teksten, de afbeeldingen, de illustraties en alle logo’s eigendom zijn en blijven van de Dienstverlener en op geen enkele wijze door de Gebruiker gebruikt mogen worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Dienstverlener. 

Artikel 14: Beëindiging

De Gebruiker kan de Dienst te allen tijde per e-mail beëindigen na volledige betaling van alle Servicekosten.

De Dienstverlener heeft te allen tijde het recht om de Dienst met onmiddellijke ingang op te schorten of te beëindigen indien er sprake is van enige schending van deze Gebruiksvoorwaarden.

De Dienstverlener is tevens te allen tijde gerechtigd om de Overeenkomst te beëindigen en de verlening van Diensten zonder opgaaf van redenen te staken. De Dienstverlener zal geen vergoeding of compensatie verschuldigd zijn aan de Gebruiker.

Artikel 14: Beëindiging

De Gebruiker is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van het Bestelplatform.

De Gebruiker vrijwaart de Dienstverlener volledig voor alle schade en/of kosten van welke aard dan ook die voortvloeien uit het niet nakomen van een of meer verplichtingen uit hoofde van deze Gebruiksvoorwaarden.

Gebruiker verplicht zich bij haar activiteiten onder deze Gebruikersvoorwaarden tot volledige naleving van alle toepasselijke regelgeving, zoals de regelgeving met betrekking tot het geregistreerde kassasysteem en privacyregelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet Bescherming Natuurlijke Personen met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens, en vrijwaart Dienstverlener voor alle schade en/of kosten.

Tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van Dienstverlener, is Dienstverlener op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of kosten van welke aard dan ook die Gebruiker lijdt in verband met het gebruik van het Bestelplatform, de Dienst, de Content en/of de Omgeving. Evenmin is de Dienstverlener aansprakelijk voor schade en kosten die het gevolg zijn van: het niet goed functioneren van de bestelmodule, technische storingen, onjuiste content info etc.

Artikel 14: Beëindiging

De Gebruiker zal nooit optreden als een agent of vertegenwoordiger van de Dienstverlener en zal, in het bijzonder, geen beloftes doen of verplichtingen aangaan voor of namens de Dienstverlener.

De Gebruiker is niet gerechtigd de onderhavige overeenkomst of de daaruit voortvloeiende rechten aan een derde over te dragen, tenzij de Dienstverlener hiertoe vooraf zijn schriftelijke toestemming heeft verleend.

De Dienstverlener heeft het recht om deze Gebruiksvoorwaarden en alle bijlagen en verwijzingen in deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden zullen onmiddellijk van kracht zijn na publicatie in de Omgeving.

De Gebruiker stemt ermee in dat Dienstverlener op regelmatige tijdstippen per e-mail op het bij Dienstverlener bekende e-mailadres informeert over het gebruik en de mogelijkheden van het Bestelplatform.

Deze Gebruiksvoorwaarden en hun bijlagen vervangen alle eerdere mondelinge, schriftelijke of stilzwijgende overeenkomsten tussen de Partijen en vormen de volledige overeenkomst tussen de Partijen. Elke wijziging moet het voorwerp uitmaken van een schriftelijke overeenkomst tussen de Partijen.

Artikel 17: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Elk geschil met betrekking tot de toepassing en/of interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. De rechtbank van koophandel Gent – afdeling Gent is exclusief territoriaal bevoegd om kennis te nemen van elk geschil in deze aangelegenheid. 

Versie 1 juni 2021