Gebruikersvoorwaarden

Inleiding

Deze Gebruikersvoorwaarden vormen de contractuele afspraken tussen de Gebruiker en de Dienstverlener, Beyond Ordering.

Door je als Gebruiker via de registratiepagina te registreren, verklaart de Gebruiker zich uitdrukkelijk akkoord met de huidige Gebruikersvoorwaarden en verbindt de Gebruiker zich ertoe om deze na te leven.

Artikel 1 : Definities

 1. Bestelplatform: door de Dienstverlener ontwikkelde software “Wat Drink Je?”, waarmee de Gebruiker Klanten via een digitaal bestelplatform producten kan aanbieden en waar de bestelling optioneel via een Betaalprovider kan worden betaald.
 2. Betaalprovider: een door de Dienstverlener gekozen externe firma die de betaling van de Verrichtingen verwerkt.
 3. Betaalmethode: de manier waarop een Klant de Gebruiker wenst te betalen voor de geleverde of nog te leveren goederen of diensten.
 4. Content: de inhoud van de website watdrinkje.be en het Bestelplatform
 5. Dashboard: een webpagina die de Dienstverlener via een toegangscode ter beschikking stelt aan de Gebruiker en waarin de door de Omgeving geregistreerde gegevens over historische transacties raadpleegbaar zijn door de Gebruiker en waar de Gebruiker tevens wijzigingen kan aanbrengen in zijn Producten, Verkoopprijs of btw code.
 6. Dienstverlener: de dienstverlener gekend onder de commerciële naam “Wat Drink Je?”, met als vennootschapsnaam “Beyond Ordering” met maatschappelijke zetel Brusselsesteenweg 255 te 9090 Melle, België en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0760305893.
 7. Dienstverlening: het beschikbaar stellen door de Dienstverlener van het Bestelplatform en bijhorende diensten conform één van de Serviceformules.
 8. Foutmelding: een foutmelding welke ertoe leidt dat het Bestelplatform niet kan gebruikt worden op een wijze zoals bedoeld in deze Gebruikersvoorwaarden.
 9. Gebruiker: iedere rechtspersoon, onderneming of feitelijke vereniging die zich geregistreerd heeft op het Bestelplatform.
 10. Gebruikersvoorwaarden: onderhavige Gebruikersvoorwaarden inclusief alle bijlagen daarbij.
 11. Gebruiksvergoeding: de door de Dienstverlener aan de Gebruiker in rekening gebrachte vergoeding voor het gebruik van het Bestelplatform en de Dienstverlening.
 12. Klant: een persoon/bezoeker bij de Gebruiker die overgaat tot de aanschaf van een Product via de Omgeving.
 13. Kosten per Verrichting: de kosten die de Gebruiker per Verrichting dient te betalen. Het tarief dat wordt betaald is enkel geldig voor bestellingen geplaatst via het Bestelplatform.
 14. Omgeving: de website watdrinkje.be en het Bestelplatform.
 15. Oplossing: een remedie of alternatieve manier van werken nadat de Dienstverlener een Foutmelding heeft ontvangen en bevestigd, en dit op een dusdanige manier dat het Bestelplatform de met de Gebruiker afgesproken functionaliteit levert.
 16. Partij(en): de Gebruiker en/of de Dienstverlener.
 17. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 18. Prijslijst: de prijslijst die in het Bestelplatform wordt ingegeven en alle Producten bevat die de Gebruiker via de Bestelmodule wenst aan te bieden, aan de Verkoopprijs die de Gebruiker voor die Producten opgeeft.
 19. Producten: producten die door de Gebruiker worden aangeboden in de Omgeving aan de Klant.
 20. Serviceformule(s): de verschillende niveaus van dienstverlening zoals hier beschreven.
 21. Storing: een onaangekondigde onderbreking of onbedoelde wijziging in de werking van het Bestelplatform welke ertoe leidt dat het Bestelplatform niet de met de Gebruiker afgesproken functionaliteit levert.
 22. Verkoopprijs: prijs inclusief BTW en alle andere voorkomende eventueel van overheidswege opgelegde bedragen die de Klant in rekening worden gebracht door de Gebruiker.
 23. Verrichting: transactie tussen de Klant en de Gebruiker voor een bestelling geplaatst via het Bestelplatform binnen de Omgeving.

Artikel 2: De Dienstverlening

De Dienstverlening stelt de Gebruiker in staat de bestellingen van diens Klanten te aanvaarden via het Bestelplatform in de Omgeving. De inhoud van de Dienstverlening is afhankelijk van de geselecteerde Serviceformule zoals hier beschreven.

De bestelling van de Klant wordt via de Omgeving doorgegeven aan de Gebruiker. De Dienstverlener is onder geen enkel beding aansprakelijk voor de Producten welke zijn aangeschaft via de Omgeving. De Klant gaat door middel van het plaatsen van een bestelling in de Omgeving direct een overeenkomst aan met de Gebruiker voor de levering van het door de Klant geselecteerde Product. De Gebruiker erkent dat hij de volledige en uitsluitende aansprakelijkheid draagt voor zijn geleverde Producten.

De volgende elementen maken geen deel uit van de Dienstverlening: alle systemen en functionaliteiten die de Gebruiker of de Klant aanwendt om op het Bestelplatform in te loggen of om een bestelling door te geven, op te vragen, uit te printen, te betalen edm.

De Omgeving wordt ter beschikking gesteld “as is”, zonder enige garantie, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties van geschiktheid voor een bepaald doel, garantie dat de in de Omgeving vervatte functionaliteit aan de eisen van de Gebruiker of de Klant voldoet.

Artikel 3: Het openen van een account en het verloop van de registratie als Gebruiker

Iedere potentiële Gebruiker maakt een account aan alvorens hij Producten kan aanbieden en verkopen.

Een potentiële Gebruiker komt in aanmerking als Gebruiker wanneer hij voldaan heeft aan de hiernavolgende cumulatieve voorwaarden:

 • hij/zij dient, indien verplicht, een inschrijving te hebben in de Kruispuntbank van Ondernemingen;
 • hij/zij dient te beschikken, indien verplicht, over een BTW nummer;
 • hij/zij dient te beschikken over een Belgisch bankrekeningnummer en dit mee te delen aan de Dienstverlener;
 • hij/zij dient de Gebruikersvoorwaarden te aanvaarden; en
 • hij/zij dient over een goedgekeurd account te beschikken.


Indien de potentiële Gebruiker voldoet aan bovenvermelde cumulatieve voorwaarden, zal de Dienstverlener een beslissing nemen over de al dan niet aanvaarding van de registratie als Gebruiker. De registratie kan zonder opgave van redenen geweigerd worden, zelfs in het geval dat de potentiële Gebruiker aantoont voldaan te hebben aan bovenvermelde cumulatieve voorwaarden.

De Dienstverlener kan naast de bovenvermelde voorwaarden aanvullende eisen stellen.

Na voormelde aanvaarding door de Dienstverlener is de Gebruiker gerechtigd Producten aan te bieden in de Omgeving overeenkomstig deze Gebruikersvoorwaarden.

De Gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van het Bestelplatform en voor diegene(n) die toegang verkrijgen tot het Dashboard.

De Dienstverlener is ten allen tijde bevoegd om het gebruik van de account door de Gebruiker op te schorten, zoals onder meer wanneer de Gebruiker niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting jegens de Dienstverlener.

De Gebruiker is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in zijn account.

Artikel 4: Artikelen en verboden activiteiten

De Gebruiker kan enkel Producten aanbieden via het Bestelplatform in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen voor dergelijke Producten. De Gebruiker garandeert dat de aangeboden Producten geen smadelijke, lasterlijke, obscene, pornografische of godslasterlijke materialen of uitingen bevatten. Verder garandeert de Gebruiker ook dat hij geen Producten aanbiedt die verboden zijn, voor bepaalde personen verboden zijn of een risico (kunnen) vormen voor de reputatie van de Dienstverlener, zoals geneesmiddelen, illegale of gestolen Producten, kansspelen, verdovende middelen en voedingssupplementen. De Dienstverlener kan deze lijst te allen tijde wijzigen en/of activiteiten verwijderen of toevoegen. De Gebruiker mag geen Producten aanbieden die een inbreuk uitmaken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

Indien de Dienstverlener de verkoop van deze verboden Producten vaststelt, kan de Dienstverlener overgaan tot onmiddellijke schorsing of beëindiging van de Dienstverlening, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst.

Artikel 5: Klantrelatie

Indien een Klant via het Bestelplatform overgaat tot aankoop van een door de Gebruiker aangeboden Product, komt een rechtstreekse verkoop tot stand tussen de Gebruiker en de Klant.

De Gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de Dienstverlener geen partij is of wordt bij deze verkoop.

De Gebruiker is voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor de correcte uitvoering en naleving van de verkoop. De Gebruiker vrijwaart de Dienstverlener tegen elke aansprakelijkheidsvordering die een Klant instelt jegens de Dienstverlener, als gevolg van of samenhangend met het gebruik van het Bestelplatform en/of het sluiten en/of de uitvoering van de verkoop.

De Gebruiker is verantwoordelijk voor het openstellen en sluiten van het Bestelplatform.

De Gebruiker is verantwoordelijk voor het begeleiden van de Klant naar de correcte bestelmodule die verbonden is aan zijn handelszaak. Dit kan door middel van affichering, downloadbaar op zijn Dashboard met of zonder QR code.

Artikel 6: Betalingen

De Gebruiker betaalt de aangekochte credits aan de Dienstverlener. De Gebruiker zal de status van de aangekochte credits kunnen raadplegen.

Servicekosten die verbonden zijn aan bepaalde Serviceformules worden maandelijks gefactureerd door de Dienstverlener en vervallen 30 dagen na de factuurdatum.

Bij verrichtingen die gebeuren via een Betaalprovider zijn de algemene voorwaarden van de Betaalprovider geldig voor deze verrichtingen.

De Gebruiker is verantwoordelijk om de overeengekomen transactiekosten te betalen aan de Betaalprovider. De Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor (technische) storingen bij de Betaalprovider.

De verkoopprijs per Product, aangeboden door de Gebruiker via het Bestelplatform, dient gelijk te zijn aan de Verkoopprijs die de Gebruiker vermeldt in zijn prijslijst aanwezig in de horecazaak of op het evenement, of die wordt vermeld op de verplichte prijslijsten bij mobiele verkoop.  De Gebruiker staat in voor het naleven van alle wettelijke bepalingen inzake prijs, prijszetting en prijsaffichering.

Artikel 7: Bestelplatform en ingeven prijslijst

De Gebruiker is verantwoordelijk voor het correct invullen van de Prijslijst in het Bestelplatform, tenzij andersluidende afspraak.  Indien de Prijslijst wordt ingeput of opgeladen door de Dienstverlener verbindt de Gebruiker zich ertoe deze vóór gebruik te controleren en goed te kennen.

De Gebruiker is verantwoordelijk voor het stockbeheer van de aangeboden Producten.

De Gebruiker dient over de nodige infrastructuur te beschikken om via het internet in te loggen en daar de door de Klant geplaatste bestellingen via het Bestelplatform op te volgen en af te handelen.

Het Bestelplatform en de Dienstverlening maken geen geregistreerd kassasysteem uit. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de nodige maatregelen te nemen om aan de wettelijke bepalingen inzake het geregistreerd kassasysteem te voldoen.

Artikel 8: Vouchersysteem

De Gebruiker kan (of kan aan derden toelaten om) aan bepaalde Klanten een bepaald bedrag ter beschikking stellen voor de aankoop van Producten via de Omgeving en de Dienstverlener zal hiertoe de mogelijkheid voorzien via de Omgeving door middel van een specifiek aangemaakte QR-code en webpagina.

Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker (of derde waarmee de Gebruiker samenwerkt) om de informatie inzake de QR-code en de specifieke webpagina te delen met de Klant. De Dienstverlener draagt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de wijze waarop de Gebruiker de aangemaakte vouchers beheert, de wijze waarop de betrokken QR-code en specifieke webpagina met de Klant wordt gedeeld, noch voor de wijze waarop de Klant daarvan gebruikmaakt.

Artikel 9: Veiligheid en maatregelen tegen fraude en oneigenlijk gebruik

De Dienstverlener heeft het recht de overeenkomst met de Gebruiker te beëindigen, de Dienstverlening stop te zetten en het Bestelplatform te blokkeren in geval van (een vermoeden van) fraude of oneigenlijk gebruik of wanneer er indicaties zijn van fraude of oneigenlijk gebruik en/of situaties waarin nader onderzoek gedaan dient te worden. De Gebruiker zal hierover via e-mail of telefonisch in kennis worden gesteld, tenzij een dergelijke notificatie niet wenselijk wordt geacht in het kader van het onderzoek. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor de schade welke geleden wordt als gevolg daarvan.

De Dienstverlener kan veiligheidsprocedures en – maatregelen aanreiken of suggereren met het oog op het terugdringen van fraude en oneigenlijk gebruik. Deze procedures en maatregelen kunnen processen of systemen omvatten welke ontwikkeld zijn door de Dienstverlener of door derden, inclusief maar niet beperkt tot, het introduceren van zogenaamde authenticatie voor het inloggen in het Dashboard. De Gebruiker stemt ermee in deze procedures en maatregelen te beoordelen en te kiezen voor wat passend is voor zijn activiteiten teneinde de Gebruiker te kunnen beschermen tegen ongeautoriseerde transacties en, indien nodig, aanvullende procedures en systemen te gebruiken welke niet door de Dienstverlener worden aangereikt.

Artikel 10: Gebruik Content en geheimhouding

De Gebruiker verkrijgt slechts het niet-exclusieve niet-overdraagbare recht de Content te gebruiken tijdens de duur van de Dienstverlening, conform deze Gebruikersvoorwaarden en uitsluitend ten behoeve van de verkoop via de Omgeving. De Gebruiker zal daarbij alle gegevens en verkregen aanwijzingen van de Dienstverlener onmiddellijk opvolgen.

De Gebruiker en de Dienstverlener zijn gerechtigd vertrouwelijke informatie van de andere partij aan de bevoegde autoriteiten mee te delen of af te staan, in gevallen waarin zij daartoe verplicht zijn op grond van toepasselijke wettelijke regelgeving.

De Dienstverlener is gerechtigd informatie (inclusief vertrouwelijke informatie) te verstrekken aan de Betaalprovider, aan een intermediair en/of een financiële instelling en/of op verzoek van laatstgenoemden in geval van (een vermoeden van) frauduleus gebruik van de Omgeving.

Artikel 11: Ondersteuning

Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om te voorzien in een voldoende uitgeruste en voldoende degelijke ondersteuning van Klanten (eerstelijns support) voor de afgenomen Dienstverlening in de context van zijn eigen dienstenaanbod. In geen enkel geval, behoudens anders overeengekomen, verzorgt de Dienstverlener rechtstreeks dienstverlening aan de Klanten.

De Dienstverlener is voor de Gebruiker (tweedelijns support) bereikbaar via e-mail of telefonisch conform de toepasselijke Serviceformule.

Artikel 12: Privacyverklaring en cookiebeleid

De Privacyverklaring van de Dienstverlener is van toepassing op de verwerking van Persoonsgegevens van Gebruikers en Klanten die gebruik maken van de Omgeving en wordt door de Gebruiker aanvaard door het aangaan van een Dienstverlening.

De Dienstverlener is verantwoordelijk voor het verwerken van de Persoonsgegevens.

De Dienstverlener houdt zich daarom met betrekking tot het verwerken van Persoonsgegevens aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De aanvaarding van onderhavige Gebruikersvoorwaarden impliceert dat de Gebruiker de toestemming verleent aan de Dienstverlener om de Persoonsgegevens van Gebruiker te verwerken.

De privacyverklaring en het cookiebeleid kunnen hier geraadpleegd worden.

Artikel 13 : Intellectuele eigendomsrechten

De Dienstverlener verkrijgt het niet-exclusieve en niet overdraagbare recht de handelsnaam van de Gebruiker te gebruiken en te vermelden in haar communicatie en reclame zolang de Gebruiker Producten aanbiedt via de bestelmodule in de Omgeving.

De Gebruiker erkent dat alle (intellectuele eigendoms) rechten betreffende de Omgeving, de Content, de vormgeving, de teksten, de afbeeldingen, de illustraties en alle logo’s eigendom zijn en blijven van de Dienstverlener en op geen enkele wijze door de Gebruiker zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Dienstverlener mogen gebruikt worden.

Artikel 14: Beëindiging

De Gebruiker kan te allen tijde de Dienstverlening per e-mail beëindigen na volledige vergoeding van alle Dienstverlening.

De Dienstverlener is ten allen tijden gerechtigd om de Dienstverlening te schorsen of om de Dienstverlening met onmiddellijke ingang te beëindigen indien er sprake is van enige inbreuk op deze Gebruikersvoorwaarden.

De Dienstverlener is tevens ten allen tijden gerechtigd om zonder opgave van redenen de overeenkomst te beëindigen en de Dienstverlening stop te zetten. De Dienstverlener is geen vergoeding of compensatie verschuldigd aan de Gebruiker.

Artikel 15: Aansprakelijkheid

De Gebruiker is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van het Bestelplatform.

De Gebruiker vrijwaart de Dienstverlener volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van één of meerdere verplichtingen uit deze Gebruikersvoorwaarden.

De Gebruiker verplicht zich bij zijn activiteiten onder deze Gebruikersvoorwaarden al de van toepassing zijnde regelgeving zoals de regelgeving inzake het geregistreerd kassasysteem en de privacy regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens, volledig na te leven en vrijwaart de Dienstverlener voor alle schade en/of kosten.

Tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld in hoofde van de Dienstverlener, is de Dienstverlener op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of kosten van welke aard dan ook van de Gebruiker in verband met het gebruik van het Bestelplatform, de  Dienstverlening, de Content en/of de Omgeving. De Dienstverlener is evenmin aansprakelijk voor de schade en kosten ten gevolge van: niet behoorlijk functioneren van de bestelmodule, technische Storing, onjuiste content-info etc.

Artikel 16: Diverse

De Gebruiker zal zich nooit voordoen als agent of vertegenwoordiger van de Dienstverlener en zal in het bijzonder geen toezeggingen doen of verplichtingen aangaan voor of namens de Dienstverlener.

De Gebruiker is niet gerechtigd om huidige overeenkomst of de hieruit voortvloeiende rechten over te dragen aan een derde, tenzij de Dienstverlener hier voorafgaand haar schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

De Dienstverlener is te allen tijde gerechtigd om deze Gebruikersvoorwaarden en alle bijlagen en verwijzingen in deze Gebruikersvoorwaarden te veranderen. De gewijzigde Gebruikersvoorwaarden zullen onmiddellijk van kracht zijn vanaf het moment dat deze in de Omgeving zijn geplaatst.

De Gebruiker stemt ermee in dat Dienstverlener op regelmatige tijdstippen per e-mail informeert op het bij de Dienstverlener bekende e-mailadres over het gebruik en de mogelijkheden van het Bestelplatform.

Deze Gebruikersvoorwaarden en haar bijlagen vervangen alle vroegere mondelinge, schriftelijke of stilzwijgende overeenkomsten tussen Partijen en vormen het integrale akkoord tussen Partijen. Elke wijziging moet het voorwerp uitmaken van een schriftelijke overeenkomst tussen Partijen.

Artikel 17: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Alle betwistingen omtrent de toepassing en/of interpretatie van onderhavige Gebruikersvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. De Ondernemingsrechtbank van Gent – afdeling Gent is territoriaal exclusief bevoegd om kennis te nemen van elke betwisting ter zake.

Versie 1 juni 2021