Privacy & Cookie Policy

Beyond Ordering bv, met maatschappelijke zetel te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 255, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0760.305.893 (hierna: Beyond Ordering), vindt uw privacy belangrijk. Met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens houdt Beyond Ordering zich aan de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, beter bekend als General Data Protection Regulation (GDPR) en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Onder persoonsgegevens verstaan we gegevens die toelaten om een natuurlijke persoon rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren in de zin van de GDPR (hierna: Persoonsgegevens).

In deze privacy policy (hierna: Privacy Policy) informeren wij u over hoe Beyond Ordering Persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, opslaat, communiceert en openbaar maakt en wat uw rechten zijn.

Waarop is deze Privacy Policy van toepassing?

Deze Privacy Policy is van toepassing op de verwerking van Persoonsgegevens van klanten die een bestelling plaatsen via het Wat Drink Je?-platform en op elk bezoek aan en gebruik van de website (https://watdrinkje.be/, hierna: “Website”), alsook op alle (commerciële) relaties (en de gegevensuitwisseling die eventueel hiermee gepaard gaat) tussen Beyond Ordering en haar (potentiële) klanten, leveranciers en/of zakenpartners.

Wie is “Wat Drink Je?” en wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

“Wat Drink Je?” is een product van:

Beyond Ordering BV
Brusselsesteenweg 255
9090 Melle
BE0760305893
info@beyondordering.com

Beyond Ordering is verantwoordelijk voor de verwerking van uw Persoonsgegevens. De verantwoordelijke voor de verwerking is diegene die het doel en de middelen (het ‘wat’, het ‘hoe’ en het ‘waarom’) van de verwerking van de Persoonsgegevens bepaalt.

Beyond Ordering kan gecontacteerd worden per post, via e-mail info@watdrinkje.be of via een contactformulier op de Website https://watdrinkje.be/contact.

Specifiek met betrekking tot deze Privacy Policy kan, behoudens de hierboven vermelde contactgegevens, ook de volgende persoon gecontacteerd worden: Wouter Bauwens via wouter@beyondordering.com.

Hoe worden Persoonsgegevens verzameld?

Beyond Ordering verzamelt onder meer Persoonsgegevens bij of in het kader van:

 • Het plaatsen van een bestelling, bv. via de webshop
 • Het opmaken van een offerte
 • Een bezoek aan onze Website of het invullen van het contactformulier op de Website
 • Het aanmaken van een professionele account op de Website voor het Wat Drink je?-platform
 • Het uitwisselen van business cards
 • Elke andere vorm van correspondentie of contactname (bv. per telefoon, e-mail, post, LinkedIn)
 • Een samenwerking met een commerciële partner
 • Een spontane aanbieding of sollicitatie
 • Uw gebruik en/of interactie met het Wat Drink Je?-platform van Beyond Ordering

Welke (persoons)gegevens verwerkt Beyond Ordering en waarom?

Welke (Persoons)gegevens wij verzamelen, is afhankelijk van de context van uw interactie met ons, van de wijze van contactname en van de door u verstrekte informatie.

Beyond Ordering beperkt te allen tijde het aantal Persoonsgegevens dat wordt verwerkt tot wat noodzakelijk is om een kwalitatieve dienstverlening te kunnen bieden.

Onder meer in de hieronder genoemde omstandigheden kunnen de volgende Persoonsgegevens door Beyond Ordering worden verwerkt voor de vermelde doeleinden:

 1. Tijdens het bestelproces via het Wat Drink Je?-platform

Beyond Ordering verwerkt (Persoons)gegevens, die u zelf aan ons verstrekt, bij het plaatsen van een bestelling via het Wat Drink Je?-platform. Deze (Persoons)gegevens zijn noodzakelijk voor het uitvoeren, bevestigen en het eventueel betalen van uw bestelling. De rechtsgrond voor de verwerking van deze (Persoons)gegevens is dat de verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst. Het gaat om de volgende (Persoons)gegevens:

 • Bevestigingscode van de bestelling
 • Inhoud van de bestelling
 • Naam (indien van toepassing)
 • Contactgegevens (indien van toepassing)
 • Adresgegevens (indien van toepassing)
 • Betaalgegevens (indien van toepassing)
 • Opmerking (indien van toepassing)


Persoonsgegevens (e-mailadres en telefoonnummer) kunnen door de organisator van het evenement of door de horeca-uitbater gebruikt worden voor contact tracing in het kader van de strijd tegen COVID-19. Indien u dit wenst, kan u als betrokkene Persoonsgegevens van uw volledige gezelschap doorgeven aan de organisator van het evenement of aan de horeca-uitbater. In dergelijk geval kadert de verwerking in een doelstelling van algemeen belang.

 1. Contactopname met onze klantenservice

Wanneer u contact opneemt met onze klantenservice, zullen we de door u verstrekte (Persoons)gegevens gebruiken voor het beantwoorden van uw vraag of het oplossen van uw probleem. De rechtsgrond voor de verwerking van deze (Persoons)gegevens is dat de verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst. Het gaat om de volgende (Persoons)gegevens:

 • Bevestigingscode van de bestelling
 • Inhoud van de bestelling
 • Naam (voor zover van toepassing)
 • Adresgegevens (voor zover van toepassing)
 • Contactgegevens
 • Betaalgegevens (voor zover van toepassing)
 • Opmerkingen (voor zover van toepassing)
 
 1. Bezoek aan onze Website of het Wat Drink Je? platform
Bij een bezoek aan onze Website of het Wat Drink Je?-platform kunnen, al dan niet via cookies (zie onze Cookieverklaring), elektronische identificatiegegevens worden verwerkt, zoals:
 • IP-adres, app ID’s, browser, besturingssysteem en andere informatie m.b.t. het gebruikte apparaat om toegang tot de Website te krijgen of m.b.t. de externe link die doorverwees naar de Website
 • Domeinnaam
 • Locatie
 • Tijdstip van connectie en van het bezoek van links of inhoud op onze Website
 
Bij het invullen van het contactformulier op onze Website worden de gegevens die u invult, bijgehouden. Uw voornaam, achternaam, eventueel uw telefoonnummer, e-mailadres, boodschap, IP-adres en het tijdstip van verzenden worden veilig opgeslagen. Dit is nodig om op de correcte manier contact met u te kunnen opnemen.
 
Bij een registratie op onze Website voor het Wat Drink Je?-platform, worden bepaalde (Persoons)gegevens bijgehouden, zoals professionele of persoonlijke identificatiegegevens, facturatiegegevens, profielinformatie- en voorkeuren. Dit is nodig voor de uitvoering van de overeenkomst.
 
In het algemeen verwerkt Beyond Ordering uw Persoonsgegevens voor onder meer de volgende doeleinden:
 • Prospecten-, klanten- en leveranciersbeheer (opstellen (potentiële) klanten-, partner- en leverancierslijsten)
 • Communicatie met de betrokkene
 • Verwerken van bestellingen en leveringen, de opmaak van offertes, leverings- of bestelbonnen, dienst na verkoop
 • Algemene administratie, boekhouding en facturatie; voldoen aan administratieve, financiële en fiscale verplichtingen
 • Marketingdoeleinden, waaronder direct marketing, zoals het op de hoogte houden en gericht informeren van betrokkenen betreffende promoties, acties of wijzigingen met betrekking tot de producten of diensten waarvoor de betrokkenen eerder interesse geuit hebben door middel van het verzenden van mailings, nieuwsbrieven en/of reclamefolders
 • Het gemakkelijk toegankelijk maken van de Website en het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening
 • Evaluatie, analyse, rapportage, tevredenheidsenquêtes
 • Fraudepreventie en anti-misbruik
 • Het aanmaken van een professionele account op de Website voor het Wat Drink Je?-platform
 • Het organiseren van uw gebruik en/of interactie met het Wat Drink Je?-platform
 • Geschillenbeheer
 • Recrutering en selectie
 
Ingeval Beyond Ordering gebruik maakt van uw Persoonsgegevens met het oog op direct marketing, heeft u steeds het recht om u hiertegen te verzetten via een eenvoudig verzoek (mogelijkheid om “uit te schrijven”). Afhankelijk van de informatie die u ons hebt verschaft (telefoonnummer, postadres, gsmnummer, e-mailadres) is het mogelijk dat wij u via de betrokken kanalen (telefonisch, via de post, via sms of via e-mail) contacteren met het oog op het informeren omtrent onze producten of omtrent toekomstige evenementen, acties of aanbiedingen. Voor het versturen van direct marketing is het mogelijk dat Beyond Ordering zich baseert op haar gerechtvaardigd belang om reeds bestaande partners te informeren m.b.t. gelijkaardige producten of diensten waarvoor Beyond Ordering en de betrokken partners eerder contact hadden.
 
Per doelstelling kan de rechtsgrond van de verwerking één van de volgende zijn:
 • Uw vrije toestemming voor de verwerking
 • De voorbereiding of uitvoering van een contract
 • Een wettelijke verplichting
 • Een prevalerend gerechtvaardigd belang in hoofde van Beyond Ordering, in welk geval wij streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van uw privacy
 
Bv. voor de verwerking van deze (Persoons)gegevens met het oog op fraudepreventie en antimisbruik of met het oog op analyse en rapportage baseren wij ons op het gerechtvaardigd belang van Beyond Ordering. Uiteindelijke analyserapporten zullen geen Persoonsgegevens bevatten.
 
Wanneer de rechtsgrond van de verwerking gebaseerd is op uw vrije toestemming, heeft u steeds het recht om die toestemming te allen tijde in te trekken. Dit kan via een eenvoudig verzoek gericht aan Beyond Ordering via de contactgegevens vermeld in deze Privacy Policy.
Wij verzamelen en gebruiken uw Persoonsgegevens enkel om bovengenoemde doeleinden te realiseren, tenzij we uw ondubbelzinnige en vrije toestemming krijgen om uw Persoonsgegevens voor andere doeleinden te gebruiken of tenzij de verwerking noodzakelijk is om een verplichting na te komen opgelegd door toepasselijke regelgeving.

Hoe beschermt Beyond Ordering mijn (persoons)gegevens?

Beyond Ordering hecht veel belang aan de bescherming van uw (Persoons)gegevens en heeft daarom de nodige technische en organisatorische maatregelen hiervoor getroffen. Zo maken wij gebruik van een beveiligde verbinding en slaan we uw data op in een beveiligde database. Op die manier proberen wij de nodige maatregelen te nemen om diefstal, verlies of ongeautoriseerde toegang of ongewenste openbaarmaking te voorkomen.

Hoe lang bewaart Beyond Ordering mijn (persoons)gegevens?

Beyond Ordering bewaart uw (persoons)gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de hierboven genoemde doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Beyond Ordering zal uw (persoons)gegevens enkel langer bewaren (i) in geval van uw toestemming, of (ii) indien een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is in het kader van een verjarings –of vervaltermijn voorzien in de wet of andere verplichting in toepasselijke regelgeving.

Wie ontvangt uw Persoonsgegevens?

Beyond Ordering verkoopt, verhandelt of commercialiseert uw Persoonsgegevens niet.

De verwerkte Persoonsgegevens worden enkel en alleen én in overeenstemming met deze Privacy Policy aan volgende ontvangers meegedeeld:

 • Verantwoordelijke voor de verwerking
 • Betrokkene zelf
 • Verwerkers


Verwerkers handelen uitsluitend in opdracht van Beyond Ordering en kunnen de Persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de doeleinden zoals bepaald door Beyond Ordering. Beyond Ordering heeft in haar overeenkomsten met verwerkers duidelijke afspraken gemaakt omtrent de kwaliteit van de gegevensverwerking in overeenstemming met de verplichtingen opgelegd door de relevante privacywetgeving.

Indien u een bestelling plaatst (met het Wat Drink Je? platform) verstrekt Beyond Ordering  sommige gegevens aan de horeca-uitbater of aan de organisator van het evenement, waarbij u een bestelling plaatst, zodat de horeca-uitbater of de organisator van het evenement uw bestelling kan verwerken, bezorgen en afrekenen. Jij bent directe klant van de horecazaak of van de organisator van het evenement. De horecazaak of de organisator van het evenement draagt eigen verantwoordelijkheden en verplichtingen aangaande de (Persoons)gegevens. Voor vragen aangaande de gegevensverwerking door de horecazaak of de organisator van het evenement, verzoeken we u om rechtstreeks contact op te nemen met de desbetreffende horeca-uitbater of organisator van het evenement.

Onverminderd het voorgaande is het mogelijk dat Beyond Ordering uw Persoonsgegevens openbaar moet maken:

 • Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer Beyond Ordering hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke procedure of (ii) ter vrijwaring en verdediging van de rechten van Beyond Ordering;
 • Als Beyond Ordering haar activa of een deel ervan overdraagt aan een derde, bij overdracht van een algemeenheid of bedrijfstak, bij fusie, splitsing of gelijkgestelde verrichting, joint venture, reorganisatie of elke andere overdracht of overgang of bedrijfsherstructurering, ten bijzondere of ten algemene titel, in welk geval uw Persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan een derde.

In principe geschiedt er geen doorgifte van uw Persoonsgegevens naar derde landen. Mocht dit toch het geval zijn, dan zien wij erop toe dat elke overdracht van Persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet onder een adequaatheidsbesluit valt, uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een doorgifteovereenkomst, die (i) standaard contractuele clausules, zoals bepaald in het Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/914 van de Commissie van 4 juni 2021 betreffende standaardcontractbepalingen voor de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad, zal bevatten, of (ii) gebaseerd is op enig ander mechanisme op grond van de privacywetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

Welke rechten heeft u?

Als betrokkene heeft u ook een aantal rechten die betrekking hebben op uw Persoonsgegevens.

 • Recht op inzage en rechtzetting
  U beschikt over het recht om alle Persoonsgegevens die we van u verzamelen in te kijken. Eventueel onjuiste of onvolledige Persoonsgegevens kan u laten verbeteren of vervolledigen.
 • Recht om te worden vergeten
  In bepaalde omstandigheden hebt u het recht om uw Persoonsgegevens te laten verwijderen.
 • Het recht op de overdraagbaarheid van uw Persoonsgegevens
  Onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om Persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt te verkrijgen in een gemakkelijk te gebruiken formaat en om deze over te dragen aan een derde.
 • Recht op bezwaar tegen de verwerking
  Als betrokkene heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens indien u het niet eens bent met de manier waarop Beyond Ordering uw Persoonsgegevens verwerkt.
 • Recht op beperking van de verwerking
  U beschikt over het recht om de verwerking van uw Persoonsgegevens (tijdelijk) stop te zetten.


Als u een van deze rechten wil inroepen, dan kan u een e-mail sturen naar info@watdrinkje.be. Wij vragen u om u bij dergelijke aanvraag duidelijk te identificeren (bv. door het meesturen van een kopie van de identiteitskaart) om elke ongeoorloofde openbaarmaking van uw Persoonsgegevens te vermijden.

Wij verbinden ons ertoe een antwoord te formuleren binnen de termijn van één maand, te rekenen vanaf de ontvangst van het verzoek, dat kan bestaan uit:

 • De acties genomen in positieve respons op het verzoek; of
 • De noodzaak om de responstijd te verlengen met twee maanden in complexe gevallen, met vermelding van de redenen voor deze verlenging; of
 • Bij negatief antwoord, de reden(en) voor de weigering, alsook informatie omtrent de mogelijkheden om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, of in beroep te gaan bij de rechtbank.

Kinderen

Wij verzoeken personen jonger dan 13 jaar geen Persoonsgegevens aan ons mee te delen tenzij er hiervoor toestemming is verkregen van ouder(s) of voogd(en). Als we ontdekken dat we Persoonsgegevens hebben verzameld van een persoon jonger dan 13 jaar zonder dergelijke toestemming, verwijderen wij deze gegevens zo snel mogelijk.

Klachten

Wanneer u het oneens bent met de manier waarop Beyond Ordering uw Persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u vanzelfsprekend contact met ons opnemen zoals aangegeven onder de rubriek “Wie is “Wat Drink Je?” en wie is de verantwoordelijke voor de verwerking?”.

Daarnaast beschikt u over de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, die u via onderstaande gegevens kan contacteren:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 BRUSSEL
Tel: +32 (0)2 274 48 00
E-mail: contact@apd-gba.be

Wijzigbaarheid

Beyond Ordering heeft het recht om deze Privacy Policy van tijd tot tijd te veranderen, bijvoorbeeld naar aanleiding van marktevoluties en nieuwe verwerkingsactiviteiten. Daarom is het belangrijk om steeds de laatste versie van deze Privacy Policy te raadplegen, beschikbaar op onze Website. Op eenvoudig verzoek kan u hiervan een kopie ontvangen.  Wij vragen u vanzelfsprekend voorafgaande toestemming voor onze (nieuwe) verwerkingsactiviteiten in de mate dat dit door de wet vereist is.

Geen antwoord op uw vraag? Of wenst u inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens? Contacteer ons.

Revisiedatum: 18 oktober 2021