fbpx

Gebruiksovereenkomst

Inleiding

Deze gebruikersovereenkomst vormt een juridische overeenkomst die wordt gesloten tussen de gebruiker, waarvan de gegevens op de registratiepagina zijn opgenomen onder bedrijfsgegevens, en de dienstverlener, Beyond Ordering.

Door je als gebruiker via de registratiepagina te registreren, verklaart de gebruiker zich uitdrukkelijk akkoord met de gebruiksvoorwaarden met inbegrip van alle bijlagen en verbindt menj zich ertoe om deze na te leven.

Artikel 1 : Definities

 1. Dienstverlener: gekend onder de commerciële naam “Wat Drink Je?”, heeft als maatschappelijke naam “Beyond Ordering” met maatschappelijke zetel Brusselsesteenweg 255 te 9090 Melle, Oost-Vlaanderen, België en btw-nummer BE0760305893 (hierna de “dienstverlener”) en haar klant (hierna de “klant”). Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, prevaleert de schriftelijke overeenkomst. 
 2. Dienstverlening: het beschikbaar stellen door de dienstverlener van het Wat Drink Je? bestelplatform
 3. Omgeving: de website watdrinkje.be en het bestelplatform. 
 4. Bestelplatform: door de dienstverlener ontwikkelde software, waarmee de gebruiker klanten via een digitaal bestelplatform producten kan aanbieden en waar de bestelling optioneel door een betalingsprovider kan worden verwerkt. De bestelmodule kan worden ingezet voor (tijdelijke) horecazaken, evenementen of festivals. 
 5. Prijslijst van de gebruiker: de prijslijst die door de gebruiker via het dashboard in het bestelplatform wordt ingegeven, alle artikelen bevatten die de gebruiker via de bestelmodule wenst aan te bieden, aan de verkoopprijs die de gebruiker voor die artikelen wenst te vragen.
 6. Gebruiksvoorwaarden: onderhavige gebruiksvoorwaarden inclusief alle bijlagen.
 7. Gebruiker: iedere rechtspersoon of feitelijke vereniging die een (tijdelijke) horecazaak, evenement of festival verkooppunt uitbaat of organiseert in België, die indien verplicht: ingeschreven is in het handelsregister in België, die over een btw nummer beschikt en die zich tevens geregistreerd is op het bestelplatform heeft de gebruiksvoorwaarden aanvaardt.
 8. Verkoopaccount: de door de gebruiker aangemaakte account na registratie in de omgeving.
 9. Artikelen: producten die door de gebruiker worden aangeboden in de omgeving aan de klant.
 10. Klant: een persoon/bezoeker bij de gebruiker die overgaat tot de aanschaf van een artikel via de bestelmodule in de omgeving.
 11. Content:  de inhoud van de website en het bestelplatform
 12. Verkoopprijs: prijs inclusief BTW en alle andere voorkomende eventueel van overheidswege opgelegde bedragen die de klant in rekening worden gebracht door de gebruiker.
 13. Gebruiksvergoeding: de door de dienstverlener aan de gebruiker in rekening gebrachte vergoeding voor het gebruik van de bestelmodule in de omgeving.
 14. Kosten per verrichting: de kosten met een vast tarief die de gebruiker per verrichting aan de betalingsprovider dient te betalen. Het tarief dat wordt betaald is enkel geldig voor bestellingen geplaatst via het Wat Drink Je? bestelplatform.
 15. Verrichting: financiële transactie tussen de klant en de gebruiker voor een bestelling geplaatst via de bestelmodule binnen de omgeving.
 16. Betaalprovider: een door de dienstverlener gekozen externe firma die de verrichtingen verwerkt.
 17. Betaalmethode: de manier waarop een klant de gebruiker wenst te compenseren voor de geleverde of nog te leveren goederen of diensten. De dienstverlener en de betaalprovider bepalen onderling tussen welke betaalmethodes er kan worden gekozen.
 18. Dashboard: een webpagina en toegangscode die de dienstverlener ter beschikking stelt aan de gebruiker en waarin door de omgeving geregistreerde gegevens over historische transacties raadpleegbaar zijn door de gebruiker en waar de gebruiker tevens wijzigingen kan aanbrengen in zijn assortiment, prijs of btw code.
 19. Foutmelding: een foutmelding welke ertoe leidt dat de bestelmodule niet kan gebruikt worden op een wijze zoals bedoeld in deze gebruiksvoorwaarden.
 20. Oplossing: een remedie of alternatieve manier van werken nadat de dienstverlener een foutmelding heeft ontvangen en bevestigd, en dit op een dusdanige manier dat de bestelmodule de met de gebruiker afgesproken functionaliteit levert.
 21. Storing: een onaangekondigde onderbreking of onbedoelde wijziging in de werking van de bestelmodule welke ertoe leidt dat de bestelmodule niet de met de gebruiker afgesproken functionaliteit levert.
 22. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 23. Fraude: het opzettelijk misbruiken van de bestelmodule, betaaldiensten, betaalinformatie, persoonsgegevens of de omgeving met als doel onrechtmatig voordeel te verkrijgen.

Artikel 2: Reikwijdte gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle feitelijke en -rechtshandelingen tussen de gebruiker en de dienstverlener. De toepasselijkheid van enige andere gebruiksvoorwaarden of overeenkomst wordt expliciet verworpen, tenzij expliciet andersluidend schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3: Positie van de dienstverlener

De dienstverlening stelt de gebruiker in staat de bestellingen van diens klanten te aanvaarden via de bestelmodule in de omgeving. De bestelling van de klant wordt aldus via de omgeving doorgegeven aan de gebruiker. De dienstverlener is onder geen enkel beding aansprakelijk voor de producten en/of diensten welke zijn aangeschaft door gebruikmaking van de bestelmodule in de omgeving. De klant gaat door middel van het plaatsen van een bestelling in de omgeving direct een overeenkomst aan met de gebruiker voor de levering van het door de klant geselecteerde artikel. De gebruiker erkent dat zij de volledige aansprakelijkheid draagt voor haar geleverde producten en/of diensten.

Artikel 4: De verkoopaccount en het verloop van de registratie als gebruiker

 1. Iedere potentiële gebruiker maakt een verkoopaccount aan alvorens hij artikelen en/of diensten kan aanbieden en verkopen.
 2. Een potentiële gebruiker komt in aanmerking als gebruiker wanneer hij voldaan heeft aan de hiernavolgende cumulatieve voorwaarden:
  1. hij/zij dient, indien verplicht, een inschrijving te hebben bij het handelsregister in België;
  2. hij/zij dient te beschikken, indien verplicht, over een BTW nummer;
  3. hij/zij dient te beschikken over een Belgisch bankrekeningnummer;
  4. hij/zij dient het Belgische bankrekeningnummer mee te delen aan de dienstverlener;
  5. hij/zij dient de gebruiksvoorwaarden te aanvaarden;
  6. hij/zij dient over een goedgekeurd verkoopaccount te beschikken.
 3. Indien de potentiële gebruiker niet voldoet aan bovenvermelde cumulatieve voorwaarden, wordt de registratie als gebruiker in ieder geval geweigerd.
  Indien de potentiële gebruiker voldoet aan bovenvermelde cumulatieve voorwaarden, zal de
  dienstverlener een beslissing nemen over de al dan niet aanvaarding van de registratie als gebruiker. De registratie kan zonder opgave van redenen geweigerd worden, zelfs in het geval dat de potentiële gebruiker aantoont voldaan te hebben aan bovenvermelde cumulatieve voorwaarden.
  De dienstverlener kan naast de bovenvermelde voorwaarden aanvullende eisen stellen.
 4. Registratie als gebruiker houdt aldus aanvaarding in van onderhavige gebruiksvoorwaarden en de verplichting om de gebruiksvoorwaarden na te leven.
 5. Na aanvaarding van de registratie komt de onderhavige gebruiksovereenkomst tot stand. Bij weigering van de registratie als gebruiker komt in geen geval een gebruiksovereenkomst tot stand.
 6. Na voormelde aanvaarding door de dienstverlener is de gebruiker gerechtigd artikelen en/of diensten aan te bieden in de bestelmodule overeenkomstig de gebruiksvoorwaarden.
 7. De gebruiker is altijd volledig verantwoordelijk voor het gebruik van de verkoopaccount en voor diegene(n) die toegang verkrijgen tot het account.
 8. De dienstverlener is ten allen tijde bevoegd om het gebruik van het verkoopaccount door de gebruiker op te schorten, zoals onder meer wanneer de gebruiker niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting jegens de dienstverlener, al dan niet uit hoofde van deze gebruiksvoorwaarden.
 9. De gebruiker is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in zijn verkoopaccount.

Artikel 5: Artikelen en verboden activiteiten

De gebruiker kan enkel legale goederen en/of diensten aanbieden via het bestelplatform. De gebruiker garandeert dat de aangeboden producten en/of diensten geen smadelijke, lasterlijke, obscene, pornografische of godslasterlijke materialen of uitingen bevatten. Verder garandeert de gebruiker ook dat zij geen producten aanbiedt die een onacceptabel risico (kunnen) vormen voor de reputatie van de dienstverlener, zoals geneesmiddelen, illegale of gestolen producten en/of diensten, kansspelen, verdovende middelen en bepaalde voedingssupplementen. De dienstverlener kan deze lijst te allen tijde wijzigen en/of activiteiten verwijderen of toevoegen.

Indien de dienstverlener de verkoop van deze verboden goederen en/of diensten opmerkt, zal de dienstverlener overgaan tot onmiddellijke opschorting van diens verkoopaccount.

Artikel 6: Klantrelatie

 1. Indien een klant van het bestelplatform overgaat tot aanschaf van een door de gebruiker aangeboden artikel, komt een kassaverkoop tot stand tussen de gebruiker en de Klant.
 2. De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de dienstverlener geen partij is of wordt bij deze kassaverkoop.
 3. De gebruiker is voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor de correcte uitvoering en naleving van de kassaverkoop. De gebruiker vrijwaart de dienstverlener tegen elke aansprakelijkheidsvordering die een klant instelt jegens de dienstverlener, als gevolg van of samenhangend met het sluiten en/of de uitvoering van de kassaverkoop.
 4. De gebruiker is verantwoordelijk voor het openstellen en sluiten van de bestelmodule. 
 5. De gebruiker is verantwoordelijk voor het begeleiden van de klant naar de correcte bestelmodule die verbonden is aan zijn handelszaak. Dit kan door middel van affichering, downloadbaar op zijn dashboard met of zonder QR code.

Artikel 7: Betalingen

 1. De gebruiker betaalt de aangekochte credits. 
 2. De gebruiker dient zich aan te sluiten bij de betaalprovider om een betalingsverrichting te kunnen uitvoeren. De algemene voorwaarden van de betalingsprovider zijn geldig voor deze verrichting en dienen te worden goedgekeurd bij aansluiting bij die betaalprovider.
 3. De gebruiker is verantwoordelijk om de overeengekomen transactiekosten te betalen aan de betaalprovider. 
 4. De verkoopprijs per artikel, aangeboden door de gebruiker via de bestelmodule, dient gelijk te zijn aan de verkoopprijs die de gebruiker vermeldt in zijn prijslijst aanwezig in de horecazaak of die wordt vermeld op de verplichte prijslijsten bij mobiele verkoop.

Artikel 8: Bestelmodule en ingeven prijslijst

 1. De gebruiker is verantwoordelijk voor het correct invullen van de prijslijst in het bestelplatform.
 2. De gebruiker is verantwoordelijk voor het stockbeheer van de aangeboden artikelen.
 3. De gebruiker dient over de nodige infrastructuur te beschikken om via het internet in te loggen op het dashboard en daar de door de klant geplaatste bestellingen via de bestelmodule op te volgen en af te handelen.

Artikel 9: Afrekening

 1. De gebruiker betaalt onmiddellijk de aangekochte credits. 
 2. De gebruiker zal via het dashboard de status van de aangekochte credits kunnen raadplegen 
 3. Een afrekening zal per mail verstuurd worden naar de gebruiker.

Artikel 10: Veiligheid en fraudemaatregelen

 1. De dienstverlener heeft het recht deze overeenkomst te beëindigen, de verkoopaccount te blokkeren in geval van (een vermoeden van) fraude of wanneer er indicaties zijn van fraude en/of situaties waarin nader onderzoek gedaan dient te worden. De gebruiker zal hierover via e-mail of telefonisch in kennis worden gesteld, tenzij een dergelijke notificatie niet wenselijk wordt geacht in het kader van het onderzoek. De dienstverlener is niet aansprakelijk voor de schade welke geleden wordt als gevolg daarvan.
 2. De dienstverlener kan veiligheidsprocedures en – maatregelen aanreiken of suggereren met het oog op het terugdringen van fraude. Deze procedures en maatregelen kunnen processen of systemen omvatten welke ontwikkeld zijn door de dienstverlener of door derden, inclusief maar niet beperkt tot, het introduceren van zogenaamde authenticatie voor het inloggen in het dashboard. De gebruiker stemt ermee in deze procedures en maatregelen te beoordelen en te kiezen voor wat passend is voor zijn of haar activiteiten teneinde de gebruiker te kunnen beschermen tegen ongeautoriseerde transacties en, indien nodig, aanvullende procedures en systemen te gebruiken welke niet door de dienstverlener worden aangereikt.

Artikel 11: Gebruik content en geheimhouding

 1. De gebruiker verkrijgt slechts het niet-exclusieve niet-overdraagbare recht de content te gebruiken conform deze gebruiksvoorwaarden en uitsluitend ten behoeve van de verkoop via de bestelmodule. De gebruiker zal daarbij alle gegevens en verkregen aanwijzingen van de dienstverlener onmiddellijk opvolgen.
 2. De gebruiker en de dienstverlener zijn gerechtigd vertrouwelijke informatie van de andere partij aan de bevoegde autoriteiten mee te delen of af te staan, in gevallen waarin zij daartoe verplicht zijn op grond van toepasselijke wettelijke regelgeving.
 3. De dienstverlener is gerechtigd informatie (inclusief vertrouwelijke informatie) te verstrekken aan de betalingsprovider, aan een intermediair en/of een financiële instelling en/of op verzoek van laatstgenoemden in geval van (een vermoeden van) frauduleus gebruik van de bestelmodule.

Artikel 12: Privacy statement en cookies statement

 1. De Privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers en klanten die gebruik maken van de omgeving.
 2. De dienstverlener is verantwoordelijk voor het verwerken van de persoonsgegevens.
 3. De dienstverlener houdt zich daarom met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 4. De aanvaarding van onderhavige gebruiksvoorwaarden impliceert dat de gebruiker de toestemming verleent aan de dienstverlener om de persoonsgegevens van gebruiker te verwerken.
 5. De privacy policy en cookiestatement kunnen hier worden geraadpleegd

Artikel 13 : Intellectuele eigendomsrechten

 1. De dienstverlener verkrijgt het niet-exclusieve en niet overdraagbare recht de handelsnaam van de gebruiker te gebruiken zolang de gebruiker artikelen aanbiedt via de bestelformule in de omgeving alsmede in communicatie- en reclame-uitingen in alle media ten behoeve van de omgeving.
 2. De gebruiker erkent dat alle (intellectuele eigendom) rechten betreffende omgeving, de content, de vormgeving, de teksten, de afbeeldingen, de illustraties en alle logo’s eigendom zijn en blijven van de dienstverlener en op geen enkele wijze door de gebruiker zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de dienstverlener mogen gebruikt worden.

Artikel 14: Beëindiging

 1. De gebruiker kan te allen tijde deze gebruiksovereenkomst per e-mail beëindigen via info@watdrinkje.be
 2. De dienstverlener is ten allen tijden gerechtigd om het account definitief te blokkeren of om de dienstverlening met onmiddellijke ingang te beëindigen.
 3. De dienstverlener is tevens ten allen tijden gerechtigd om zonder opgave van redenen de dienstverlening niet langer ter beschikking te stellen. De dienstverlener is geen vergoeding of compensatie verschuldigd aan de gebruiker.

Artikel 15: Aansprakelijkheid

 1. De gebruiker is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van de verkoopaccount.
 2. De gebruiker vrijwaart de dienstverlener volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van één of meerdere verplichtingen uit deze gebruiksvoorwaarden.
 3. De gebruiker verplicht zich bij zijn activiteiten onder deze overeenkomst al de van toepassing zoals privacy regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, volledig na te leven en vrijwaart de dienstverlener voor alle schade en/of kosten.
 4. Tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld in hoofde van de dienstverlener, is de dienstverlener op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of kosten van welke aard dan ook van de gebruiker in verband met het gebruik van de bestelmodule, de verkoopaccount, de content en/of artikelen. De dienstverlener is evenmin aansprakelijk voor de schade en kosten ten gevolge van: niet behoorlijk functioneren van de bestelmodule, technische storing, onjuiste content-info etc.

Artikel 16: Diverse

 1. De gebruiker zal zich nooit voordoen als agent of vertegenwoordiger van de dienstverlener en zal in het bijzonder geen toezeggingen doen of verplichtingen aangaan voor of namens de dienstverlener. De gebruiker vrijwaart de dienstverlener volledig voor alle schade en/of kosten van welke aard dan ook die voortvloeien uit de niet nakoming van dit artikel.
 2. De gebruiker is niet gerechtigd om zijn/haar verkoopaccount over te dragen aan een derde, tenzij de dienstverlener hier voorafgaand haar schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.
 3. De dienstverlener is te allen tijde gerechtigd om deze gebruiksvoorwaarden en alle bijlagen en verwijzingen in deze gebruiksvoorwaarden te veranderen. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden zullen onmiddellijk van kracht zijn vanaf het moment dat deze in de omgeving zijn geplaatst.
 4. De gebruiker stemt ermee in dat dienstverlener op regelmatige tijdstippen per e-mail informeert op het bij de dienstverlener bekende e-mailadres over het gebruik en de mogelijkheden van het bestelplatform.

Artikel 17: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Alle betwistingen omtrent de toepassing en/of interpretatie van onderhavige gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. De Ondernemingsrechtbank van Gent – afdeling Gent is territoriaal bevoegd om kennis te nemen van elke betwisting ter zake.

Deze website maakt gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te verbeteren. Klik hier voor meer informatie.